Chức năng, nhiệm vụ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 03-04-2018


1.   Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các công tác thông tin, thư viện của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

2.   Nhiệm vụ

2.1.    Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thông tin, thư viện của Trường.

2.2.    Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:

-  Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các
tài liệu do trường xuất bản, các công trìng nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các
ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

-  Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quả lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở
dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

-  Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

-  Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

-  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

-  Bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của
thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-  Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin – thư viện trong nước và quốc tế; liên kết, hợp tác với các thư viện, tổ chức cá nhân trong nước và
nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của nhà trường và của pháp luật.

-  Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.3. Tổ chức triển khai, thực hiện và có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế,
quy định liên quan đến công tác thư viện của Trường.

2.4. Đảm bảo và phát triển chất lượng các tiêu chuẩn giáo dục và ISO của Trung tâm.

2.5. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản:

-  Quản lý viên chức, người lao động của Trung tâm theo phân cấp của Hiệu trưởng.

-  Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và kỷ cương, lề lối làm việc trong đơn vị.

-  Quản lý và sử dụng đúng quy định tài sản được nhà trường giao.

2.6. Các nhiệm vụ khác

-  Tham gia các phiên họp, hội nghị định kỳ và đột xuất do nhà trường triệu tập.

-  Phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện các nhiệm vụ, công việc chung của Trường.

-  Thống kê, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm và thực hiện các loại báo cáo theo yêu cầu.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

(Trích Quyết định 29/QĐ-ĐHVHHCM ngày 23/1/2019)

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN