Trung tâm Thông tin, Thư viện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh với văn hóa "TÔN TRỌNG, TRÁCH NHIỆM, THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI HỌC"