Nội dung Ba công khai Năm học 2014-2015

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 15-08-2018


1. BIỂU MẪU 20: CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2014-2015 (Theo yêu cầu của công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2014-2015)

 

*Ngành Văn hóa Dân tộc Thiểu số Việt Nam

*Ngành Kinh doanh Xuất Bản Phẩm

*Ngành Khoa học Thư viện

*Ngành Việt Nam học

*Ngành Văn Hóa học

*Ngành Quản lý Văn hóa

*Ngành Bảo Tàng học

 

2. BIỂU MẪU 21: CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2014-2015 (Theo yêu cầu công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

3. BIỂU MẪU 22: CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014-2015 (Theo công văn số 5901 / BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

4. BIỂU MẪU 23: CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2014-2015 (Theo yêu cầu công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

5. BIỂU MẪU 24: CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014-2015 (Theo yêu cầu công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

6. BIỂU TỔNG HỢP: MỘT SỐ THÔNG TIN CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014-2015

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN