Thông báo link liên kết, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa thư viện các trường đại học trên địa bàn TP.HCM

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 04-11-2020


Link liên kết, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa thư viện các trường đại học trên địa bàn TP.HCM
http://stinet.gov.vn/
Link hướng dẫn sử dụng mạng liên kết:
http://stinet.gov.vn/Huong-dan-tra-cuu.pdf

Từ khóa: