DÂN TỘC HỌC VÀ NHÂN HỌC Ở VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA. Tác giả: Phan Hữu Dật. NXB: Đại học quốc gia Hà Nội

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 28-03-2019

Vào thế kỷ XXI, trên thế giới quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. Các dân tộc trong các quốc gia đang đứng trước những thách thức lớn. Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc. Các dân tộc ở trong nước đạt được nhiều tiến bộ và đang trên đường phát triển. Công cuộc nghiên cứu khoa học về các dân tộc cũng có những nét đổi mới, từ Dân tộc học đang tiếp cận đến Nhân học. Tình hình đó đòi hỏi phải nhận diện mới các dân tộc nước ta hiện nay về phương diện lý luận, nhận thức cũng như thực tiễn.

 


Trung tâm Thông tin Thư viện trường ĐH Văn Hóa TPHCM xin trân trọng giới thiệu cùng quí bạn đọc quyển sách:

“DÂN TỘC HỌC VÀ NHÂN HỌC Ở VIỆT NAM TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA” Tác giả: Phan Hữu Dật. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sách gồm 6 chương:

Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG QUỐC GIA VIỆT NAM ĐA DÂN TỘC

Chương II: TỪ DÂN TỘC HỌC ĐẾN NHÂN HỌC

Chương III: NHÌN LẠI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX

Chương IV: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA TOÀN CẦU HÓA VÀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC HỌC TRONG TOÀN CẦU HÓA

Chương V: VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở NƯỚC TA – NHỮNG NGUY CƠ TÌM ẨN ĐE DỌA SỰ ỔN ĐỊNH Ở CÁC VÙNG DÂN TỘC

Chương VI: NHẬN DIỆN NHỮNG TÌNH HÌNH MỚI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT TỐI ƯU VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Sách hiện đang có tại  Trung tâm Thông tin Thư viện:

Tên nhan đề: Dân tộc học và nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa /Phan Hữu Dật. - Tái bản lần thứ nhất .- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018 .- 407 tr. ; 24 cm .

Số phân loại : 305.800 959 7

Mã hóa ký hiệu xếp giá : 305.800 959 7 D121T

Thư viện cơ sở 1: Kho  B  Số bản 3

Thư viện cơ sở 2: Kho  2B  Số bản 3

 

                                                                                                                                                      Người viết tin: TT TT - TV

 

Từ khóa: